SAARTE JAHIMEESTE SELTSI PÕHIKIRI


1. ÜLDSÄTTED

1.1 Saarte Jahimeeste Selts on Eesti Vabariigis jahindusega tegelevate ja jahindusest huvitatud vabatahtlikult liitunud juriidiliste isikute ühendus.

1.2 Saarte Jahimeeste Selts on mittetulundusühing (edaspidi “Selts”).

1.3 Selts on eraõiguslik juriidiline isik.

1.4 Seltsi asukoht on: Laheküla küla, Kaarma vald, Saare maakond 93823, Eesti Vabariik.

1.5 Seltsi eesmärgiks on oma liikmete huvide ja õiguste esindamine jahindusalases tegevuses ning suuremat osa Saare maakonna jahimehi koondades oma liikmete ühistegevuse kaudu loodustsäästva ning rekreatsioonivõimalusi pakkuva jahipidamise ja jahindusalase koolituse korraldamine ning jahinduskultuuri arendamine.

1.6 Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Selts kasutab oma tulu vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ega jaota kasumit oma liikmete vahel.

1.7 Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.2. SELTSI PÕHILISED ÜLESANDED

2.1 Seltsi põhilised ülesanded ja tegevussuunad oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on:
2.1.1 jahindusalase töö korraldamine;
2.1.2 jahindusalaste ürituste läbiviimine;
2.1.3 sportliku jahilaskmise ning teiste jahindusega seotud spordialade arendamine;
2.1.4 jahindusorganisatsioonide tegevuse arendamisele kaasaaitamine; jahindusega seotud huvi- ja erialaühenduste loomine;
2.1.5 avalik-õiguslike asutuste poolt delegeeritud kohustuste ja õiguste täitmine avalikes huvides;
2.1.6 jahikülaliste vastuvõtmine ja jahiturismi korraldamine;
2.1.7 Seltsi liikmete abistamine nende jahipidamiseks ettevalmistamisel, jahipidamisvahendite soetamisel ning jahisaaduste realiseerimisel;
2.1.8 jahindusalase teabe kogumine ja levitamine; jahindusalaste trükiste väljaandmine ja muu kirjastustegevuse korraldamine; jahindusalaste eetiliste ja kultuurilooliste väärtuste tutvustamine ;
2.1.9 osavõtt looduskaitsealasest tegevusest ja maaelu korraldamisest;
2.1.10 oma liikmete esindamine teistes asutustes ja organisatsioonides; koostöö arendamine kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuriüksustega ning teiste riiklike ja ühiskondlike organisatsioonidega; 
2.1.11 laskemoona müük;
2.1.12 relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena;
2.1.13 lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks;
2.1.14 relvade laenutamine teenusena;
2.1.15 relvade või laskemoona hoidmine teenusena;
2.1.16 relvade laenutamine jahipidamiseks.


3. SELTSI VARA

3.1 Seltsi vara tekib tema liikmete sisseastumismaksudest, liikmemaksudest, sihtotstarbelistest maksetest, Seltsi tegevusest saadavast tulust ja muudest laekumistest.

3.2 Liikmete sisseastumismaksude, liikmemaksude ja sihtotstarbeliste maksete suuruse kinnitab üldkoosolek.

3.2 Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.4. SELTSI LIIKMED

4.1 Seltsi liikmeskond koosneb juriidilistest isikutest (edaspidi nimetatud Seltsi liikmed).

4.2 Seltsi liikmeks loetakse ka tema juriidilisest isikutest liikmete need füüsilisest isikust liikmed, kes omavad Eesti Vabariigis kehtivat jahitunnistust ja ei ole kirjalikult teatanud oma soovist mitte omada Seltsi liikme staatust. Nende osalemine Seltsi juhtimis– ja kontrollorganite töös toimub Seltsi juriidilisest isikust liikme kaudu.

4.3 Seltsi liikmeteks võivad olla kõik juriidilised isikud, kelle üheks põhikirjaliseks tegevuseks on jahindus, kes tunnustavad Seltsi põhikirja ja kohustuvad seda täitma.

4.4 Seltsi liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise/väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus.

4.5 Seltsi liikmeks astuda soovija peab esitama Seltsi juhatusele kirjaliku avalduse.

4.6 Seltsi liikmeks astuda soovija peab avaldusele lisama oma organisatsiooni kirjaliku otsuse Seltsi liikmeks astumise kohta ning nimekirja oma Eesti Vabariigis kehtivat jahitunnistust omavatest füüsilistest liikmetest.

4.7 Kui juhatus keeldub Seltsi uut liiget vastu võtmast, saadetakse juhatuse vastava otsuse ärakiri taotluse esitajale viie (5) päeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates. Juhatus ei pea Seltsi uue liikme vastuvõtmisest keeldumise otsust selgitama.

4.8 Seltsi liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda olles eelnevalt tasunud

väljaastumisaasta liikmemaksud ja muud kehtivad sihtotstarbelised maksud. Seltsist väljaastumise soovist peab Seltsi liige juhatusele ette teatama vähemalt kuus (6) kuud.

4.9 Juhatus peab langetama otsuse Seltsi liikme väljaastumise avalduse kohta hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul alates avalduse esitamise päevast, tehes eelnevalt kindlaks Seltsist väljaastuva liikme ning Seltsi vastastikused varalised õigused ja kohustused. Juhatuse otsuse ärakiri saadetakse Seltsist väljaastumise avalduse esitajale viie (5) päeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

4.10 Seltsi liige loetakse Seltsist väljaastunuks juhatuse poolt vastavas otsuses määratud päevast.

4.11 Juhatusel on õigus oma otsusega Seltsi liige Seltsist välja arvata järgmistel juhtudel:

4.11.1 Seltsi liige ei vasta põhikirjas Seltsi liikmele esitatud tingimustele;

4.11.2 Seltsi liige ei täida Seltsi põhikirjas sätestatud kohustusi;

4.11.3 Seltsi liige põhjustab oma tegevusega kahju Seltsi tegevusele.

4.12 Seltsi liikmest väljaarvamise otsus peab sisaldama põhjenduse Seltsi liikmest väljaarvamise kohta.

4.13 Põhikirja punktis 4.8 ja 4.11 ettenähtud alustel Seltsi liikmest väljaastumise/väljaarvamise korral säilib Seltsi endise liikme kohustus täita Seltsi ees enne liikmelisuse lõppemist tekkinud kohustused.

4.14 Seltsi liikmel või liikmeks astuda soovijal on õigus kolmekümne (30) päeva jooksul alates Seltsi juhatuse vastava otsuse kättesaamisest edasi kaevata Seltsi üldkoosolekule Seltsi juhatuse otsuse peale tema Seltsi liikmeks vastuvõtmisest keeldumise või Seltsist väljaarvamise kohta.

4.15 Seltsi liikmelisusest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamist ei saa Seltsi liige edasi anda, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

4.16 Seltsi liikmelisus lõpeb:

4.16.1 liikme Seltsist väljaastumisega;

4.16.2 liikme Seltsist väljaarvamisega;

4.16.3 seaduses sätestatud muudel juhtudel.

4.17 Seltsi juhatus peab Seltsi liikmete registrit, millesse kantakse järgmised andmed:

4.17.1 liikme nimi ja registrikood;

4.17.2 liikme asukoht;

4.17.3 liikmeks vastuvõtmise kuupäev;

4.17.4 liikme füüsilisest isikust liikmete arv;

4.17.5 liikmelisuse lõppemise kuupäev ning selle põhjus;

4.17.7 muud Seltsi tegevuseks vajalikud andmed Seltsi liikme kohta.5. SELTSI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Seltsi liikme õigused ja kohustused tekivad tema liikmeks vastuvõtmise päevast alates.

5.2 Seltsi liikmel on õigus:

5.2.1 esitada oma esindajad Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;

5.2.2 saada teavet Seltsi tegevuse kohta;

5.2.3 Seltsist välja astuda;

5.2.4 võtta osa Seltsi tegevusest;

5.2.5 kasutada teisi seaduses ja Seltsi põhikirjas sätestatud õigusi.

5.3 Seltsi liikmel on kohustus:

5.3.1 järgida seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevaid kohustusi, täita üldkoosoleku ja teiste juhtimis- ning kontrollorganite otsuseid, olenemata Seltsi liikme seisukohast otsuste langetamisel;

5.3.2 esitada iga aasta 1.aprilli seisuga Seltsi juhatusele nimekirja oma Eesti Vabariigis kehtivat jahitunnistust omavatest füüsilises isikust liikmetest;

5.3.3 tasuda õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksud ning sihtotstarbelised maksed Seltsi juhtivate organite poolt kinnitatud suuruses ning tähtajal.

5.4 Seltsi igapäevase (majandus)tegevuse raamest väljuvate toimingutega seotud täiendavaid kohustusi võib Seltsi liikmetele kehtestada ainult üldkoosoleku otsusega. Seltsi igapäevase tegevusega seotud täiendavaid mitterahalisi kohustusi võib Seltsi liikmetele kehtestada Seltsi juhatuse otsusega.

5.5 Juhul, kui Seltsist väljaastunud või väljaarvatud Seltsi liikmel on liikmelisuse lõppemise päeva seisuga Seltsi ees täitmata kohustusi või Seltsil on tema vastu varalisi nõudeid, siis rakendab Seltsi juhatus tema suhtes vastavad meetmed kohustuste täitmiseks või varaliste nõuete sissenõudmiseks õigusaktidega ettenähtud korras.

5.6 Isikul, kelle liikmelisus Seltsis on lõppenud, ei ole õigust Seltsi varale.6. SELTSI JUHTIMINE

6.1 Seltsi juhtivateks organiteks on:

6.1.1 Seltsi üldkoosolek;

6.1.2 Seltsi juhatus.

6.2 Seltsi üldkoosolek või juhatus võib vastavalt oma pädevusele Seltsi tegevuse juhtimiseks moodustada:

6.2.1 Seltsi alalisi või ajutisi töörühmi, komisjone ning teisi tööorganeid;

6.2.2 asutada äriühinguid ja Seltsi majanduslikke struktuuriüksusi.


7. SELTSI ÜLDKOOSOLEK

7.1 Seltsi kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek.

7.2 Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

7.2.1 põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;

7.2.2 muudatuste tegemine Seltsi eesmärkides;

7.2.3 Seltsi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;

7.2.4 majandusaasta eelarve kinnitamine;

7.2.5 majandusaasta aruande kinnitamine;

7.2.6 järelevalve Seltsi juhatuse tegevuse üle ja sellele hinnangu andmine;

7.2.7 juhatuse liikmete tasustamise aluste ja korra kehtestamine;

7.2.8 Seltsi juhatuse esimehe ja juhatuse teiste liikmete valimine ning ennetähtaegne tagasikutsumine;

7.2.9 Seltsi liikmetele Seltsi igapäevase (majandus)tegevuse raamest väljuvate toimingutega seotud täiendavate kohustuste kehtestamine;

7.2.10 Seltsi liikmetele liikmemaksu ning sihtotstarbeliste maksete suuruse ja tasumise tähtaja kehtestamine;

7.2.11 Seltsi igapäevase tegevuse raamest väljuvate toimingute, investeeringute ja tehingute tegemise ning Seltsile kuuluvate kinnisasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine;

7.2.12 Seltsi juhtivate organite kohta esitatud kaebuste ja pretensioonide läbivaatamine, sealhulgas kaebuste arutamine Seltsi liikmeks vastuvõtmise keeldumise või Seltsi liikmest väljaarvamise kohta;

7.2.13 muude küsimuste lahendamine, mida seaduse või põhikirjaga ei ole antud juhatuse või mõne teise organi pädevusse.

7.3 Seltsi üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või/ja audiitorkontrolli.

7.4 Seltsi üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

7.5 Korralise üldkoosoleku kutsub kokku Seltsi juhatus vähemalt üks (1) kord aastas kuue kuu jooksul arvates Seltsi majandusaasta lõppemisest.

7.6 Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku järgmistel asjaoludel:

7.6.1 juhatuse initsiatiivil, kui seda nõuavad Seltsi huvid;

7.6.2 vähemalt 1/10 liikmete nõudmisel.

7.7 Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisel põhikirja punktis 7.6.2 sätestatud alusel tuleb vastav liikmete nõue esitada juhatusele kirjalikult, näidates ära selle kokkukutsumise põhjused.

7.8 Juhatus peab käesoleva põhikirja punktis 7.6 nimetatud asjaolude ilmnemisel kutsuma erakorralise üldkoosoleku kokku ühe (1) kuu jooksul vastava nõude esitamise päevast arvates.

7.9 Juhul, kui juhatus ei ole üldkoosolekut ühe (1) kuu jooksul kokku kutsunud, on koosoleku kokkukutsumist taotlenud seltsi liikmetel õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

7.10 Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt neliteist (14) päeva enne koosoleku toimumist, kusjuures koosoleku kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja selle päevakord ning kutsele peavad olema lisatud asjakohase koosoleku materjalid.

7.11 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või selles on esindatud vähemalt 1/2 seltsi liikmetest.

7.12 Juhul, kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis 7.11 ettenähtud tingimuste kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui seal osaleb või sellel on esindatud vähemalt kaks (2) seltsi liiget.

7.13 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Juhul, kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud Seltsi põhikirja nõudeid, samuti küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul on esindatud kõik liikmed.

7.14 Seltsi igal liikmel on üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel üks hääl.

7.15 Üldkoosoleku tööst võib osa võtta iga juriidilise liikme kohta kuni kolm füüsilisest isikust liiget, kuid hääli on igal juriidilisest isikust liikmel üks.

7.16 Üldkoosolekul ei saa liige osa võtta hääletamisest järgmiste küsimuste otsustamisel:

7.16.1 temaga kohtuvaidluse alustamine või lõpetamine;

7.16.2 Seltsi nõue tema vastu või tema vabastamine varalistest või muudest kohustustest;

7.16.3 Liikme või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemine.

7.17 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest, kui Seltsi põhikirjast või seadusest ei tulene suurema häälteenamuse nõuet.

7.18 Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks on vaja üle 2/3 koosolekul osalenud liikmete poolthäält, kui otsustatakse:

7.18.1 Seltsi põhikirja muutmist, täiendamist või uue põhikirja vastuvõtmist;

7.18.2 Seltsi ühinemist, jagunemist või lõpetamist.

7.19 Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt 9/10 Seltsi liikmete nõusolek, kui otsustatakse põhikirjas ettenähtud  Seltsi eesmärgi muutmist. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

7.20 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi liikmed.

7.21 Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Seltsi liikmetel on võimalik üldkoosoleku protokolliga tutvuda Seltsi interneti kodulehel või Seltsi asukohas.

7.22 Seltsi liikmel on õigus kolme (3) kuu jooksul seadusele või põhikirjale mittevastava üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest esitada kohtule avaldus selle kehtetuks tunnistamiseks.8. SELTSI JUHATUS

8.1 Juhatus on Seltsi alaliselt tegutsev juhtimis- ja esindusorgan.

8.2 Juhatus koosneb juhatuse esimehest ja teistest juhatuse liikmetest. Juhatusse kuulub kokku viis (5) kuni üheksa (9) liiget.

8.3 Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt neljaks (4) aastaks. Üldkoosolek valib juhatuse esimehe, kes nimetab juhatuse liikmekandidaadid, arvestades regionaalset printsiipi. Üldkoosolek määrab juhatuse esimehe poolt nimetatud kandidaadid juhatuse liikmeteks.

8.4 Üldkoosolekul on õigus nii juhatuse esimees kui teised juhatuse liikmed, sõltumata põhjusest, ennetähtaegselt tagasi kutsuda. Juhatuse esimehel on õigus oma volituste kehtivuse jooksul teha Seltsi üldkoosolekule ettepanek mõne juhatuse liikme tagasikutsumiseks.

8.5 Juhatuse esimehe ennetähtaegsel tagasikutsumisel kutsutakse tagasi juhatus täies koosseisus ja valitakse tema asemele uus juhatuse esimees ja teised juhatuse liikmed. Juhatuse esimeheks mitteoleva juhatuse liikme tagasikutsumisel on esimehel õigus või juhul, kui juhatuse liikme tagasikutsumise tagajärjel langes juhatuse liikmete arv alla põhikirja punktis 8.2 sätestatud minimaalse arvu, kohustus teha üldkoosolekule ettepanek tagasi kutsutud juhatuse liikme asemele uue juhatuse liikme valimiseks. Uus juhatuse liige on valitud, kui tema valimise poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest. Vastavalt käesolevale punktile valitud juhatuse täiendava liikme volitused kehtivad mitte kauem kui juhatuse esimehe, kelle ettepanekul vastav juhatuse liige valiti, volitused.

8.6 Juhatuse tööd korraldab Seltsi juhatuse esimees. Vajadusel valib juhatus oma liikmete hulgast ühe või mitu juhatuse aseesimeest, kes korraldavad juhatuse tegevust presidendi äraolekul.

8.7 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes.

8.8 Juhatuse pädevusse kuulub:

8.8.1 Seltsi majandusaasta eelarve ning tegevuskavade ettevalmistamine;

8.8.2 Seltsi juhtimine ning Seltsi tegevuseks vajalike toimingute ja tehingute tegemine.

8.8.3 Seltsi vahendite kasutamise korra kehtestamine;

8.8.4 Seltsi liikmete sisseastumismaksude suuruse ja tasumise tähtaja ning Seltsi poolt osutatavate teenuste hinna ja nende tasumise korra kehtestamine;

8.8.5 Seltsi sümboolika kinnitamine;

8.8.6 Seltsi liikmete ja liikmesorganisatsioonide füüsiliste liikmete registri pidamine;

8.8.7 Seltsi raamatupidamise korraldamine;

8.8.8 Seltsi töötajate töölevõtmine ja vabastamine;

8.8.9 raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine ning nende esitamine üldkoosolekule;

8.8.10 muude seaduse või põhikirja alusel juhatuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine.

8.9 Juhatuse koosoleku kutsub kokku Seltsi juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis või Seltsi üldkoosoleku või juhatuse 1/3 liikmete kirjalikul nõudmisel.

8.10 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus võib otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

8.11 Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

8.12 Pärast majandusaasta lõppemist koostab juhatus Seltsi raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue (6) kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

8.13 Juhatuse liikmed vastutavad juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste vastuvõtmise või vastuvõetud otsuste täitmata jätmise tagajärjel Seltsile tekitatud varalise kahju eest solidaarselt.

8.14 Juhatuse liikme vabastab vastutusest:

8.14.1 tema poolt esitatud eriarvamus vastuvõetud otsuse kohta, mis on protokollitud;

8.14.2 tema puudumine juhatuse koosolekult mõjuval põhjusel (haigus, lähetus ja muu selline), millel käesoleva põhikirja punktis 8.13 viidatud otsus vastu võeti.9. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1 Seltsi tegevus lõpetatakse:

9.1.1 Üldkoosoleku otsusega:

9.1.2 pankrotimenetluse alustamisel Seltsi vastu;

9.1.3 juhul, kui Seltsi on jäänud vähem kui kaks (2) liiget;

9.1.4 muudel seaduses ettenähtud alustel.

9.2 Seltsi lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 seltsi liikmetest .

9.3 Seltsi tegevuse lõpetamine ja lõpetamise korral selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

9.4 Seltsi tegevuse lõpetamise korral jaotatakse allesjäänud vara selleks õigustatud isikute vahel. Vara jagamisel õigustatud isikud määratakse Seltsi üldkoosoleku otsusega.

9.5 Seltsi vara ei või õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist Seltsi likvideerimisteate avaldamisest.10. SELTSI ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

10.1 Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.


Käesolev mittetulundusühingu Saarte Jahimeeste Selts põhikiri on vastu võetud 03.mai 2013.a üldkoosolekul.

X