9.märts 2020

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Aarne Vainokivi, Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Martin Hein,  Heinart Laaneväli, Kalev Päästel.
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:
1. SJS 2019 majandusaasta aruanne

2. 2019 eelarve täitmine

3. 2020 eelarve ja tegevuskava

4. Volinike koosoleku kokkukutsumine

5. SJS aumärkide kandidaadid

6. EJS teenetemärkide kandidaadid

7. Muud küsimused

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      SJS 2019 majandusaasta aruanne
Tegevjuht tutvustas juhatusele 2019 aasta tegevus- ja majandusaasta aruannet.

2.      2019 eelarve täitmine
2019 aasta eelarves oli planeeritud tulu 957.- eurot. Majandusaasta tulemiks 15074.- eurot tulu. Tulu suurenemise tingis projektide sihtfinantseerimine.

3.      2020 eelarve ja tegevuskava
Arutati 2020 aasta eelarvet ja tegevuskava

4.      Volinike koosoleku kokkukutsumine
Kutsuda volinike koosolek kokku 17. aprillil.

Päevakord:

1. 2019 a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne

2. Revisjonikomisjoni aruanne

3. 2019 a majandusaasta aruande kinnitamine

4. 2020 a tegevuskava

5. 2020 a eelarve vastuvõtmine

6. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

7. Muud küsimused

7.1. SJS volinike kinnitamine EJS volinike koosolekule

7.2. ülevaade 2019. jahiaasta trofeede hindamisest

5.      SJS aumärkide kandidaadid
SJS aumärkide saamiseks on jahiseltsid esitanud 23 jahimeest. Nimekiri saata jahiseltsidele kooskõlastamiseks.

6.      EJS teenetemärkide kandidaadid
Esitada EJS teenetemärgi kandidaadiks Mati Tang, Ilmo Torn ja Toivo Vaik, vapimärgi Metsis kandidaadiks Ive Kuningas.

7.      Muud küsimused

7.1. Ive Kuningas tutvustas EJS süsteemi Jahis võimalusi

7.2. Noorte laskurite koolitamiseks on Alvar Jürisson teinud ettepaneku algatada laskmise koolitus. Juhatus toetab igati seda mõtet.


Koosoleku juhataja   / Aarne Vainokivi / 

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosolek 2/2020
X