12.03.2018 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse koosoleku protokoll nr. 2/2018   

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Aarne Vainokivi, Vilmar Rei, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Martin Hein, Arli Toompuu, Heinart Laaneväli
Osalesid: Ive Kuningas, Jaan Ärmus

Päevakord:
1.     2017 jahindusaasta statistiline aruanne
2.     SJS 2017 majandusaasta aruanne
3.     2017 eelarve täitmine
4.     2018 eelarve ja tegevuskava
5.    Volinike koosoleku kokkukutsumine
6.    Muud küsimused

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      2017 jahindusaasta statistiline aruanne

Mitu aastat järjest on jahindusnõukogule küttimismahtude ettepanekute tegemiseks korraldatud kokkusaamisel tõdetud vajadust saada enne jahinduse statistilise aruande esitamist kokku ja vaadata üle uue jahiaasta ulukite hinnanguine arvukus ja küttimissoovid. Arutelust olid osa võtma palutud ka kõikide jahipiirkondade esindajad. Tõdeti, et jahipiirkonnad peaksid vastutustundlikumalt suhtuma esitatavasse aruandesse. 

2.      SJS 2017 majandusaasta aruanne

Ive Kuningas tutvustas 2017 majandusaasta aruannet. Juhatus otsustas majandusaasta aruande esitada volinike koosolekule kinnitamiseks.

3.      2017. aasta eelarve täitmine
Ive Kuningas tegi kokkuvõtte 2017. aasta eelarve täitmisest. Aasta tulem oli planeeritust väiksem. 

4.      2018. aasta eelarve ja tegevuskava
Ive Kuningas tutvustas 2018.aasta eelarve ja tegavuskava eelnõusid. Juhatus tegi ettepaneku lisada tegevuskavasse hirvede kaelustamise ja vana maja renoveerimise võimaluste otsimine.

 5.      Volinike koosoleku kokkukutsumine
Juhatus otsustas volinike koosoleku kokku kutsuda 19.aprillil algusega kell 18.00 Kõljala külamajas. 
Koosoleku päevakord:
1. 2017.a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarvetäitmise aruanne
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. 2017.a majandusaasta aruande kinnitamine
4. 2018.a tegevuskava
5. 2018.a eelarve vastuvõtmine
6. SJS tunnusmärkide statuudi kinnitamine
7. Muud küsimused:
    7.1. SJS volinike kinnitamine EJS volinike koosolekule
    7.2. ülevaade 2017.jahiaasta trofeede hindamisest, edasistest sundadest

Vastavalt seltsi põhikirja punktile 7.15 palutakse iga juriidilise liikme kohta oosolekust osa võtma kolm volitatud füüsilist isikut. Hääletamisel on iga juriidilise isiku kohta üks hääl.

 


Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /  Protokollija    / Ive Kuningas  /
Juhatuse koosoleku protokoll 2/2018
X