22.04.2024

Osa võtsid: Kaido Kaasik, Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaker

Osalesid: Kalev Kuusk, Ive Kuningas

Päevakord:

  1. 2023. aasta eelarve täitmine ja majandusaasta aruanne
  2. 2024. aasta eelarve ja tegevuskava
  3. EJS ja SJS liikmemaksu arutelu
  4. Muud küsimused

Koosolekul otsustati ja arutati:

  1. 2023. aasta eelarve täitmine ja majandusaasta aruanne

Juhatus on kahel varasemal koosolekul 2023. aasta eelarve täitmist ja majandusaasta aruannet juba arutanud ja täpsustavaid küsimusi esitanud.

OTSUSTATI: 2023. aasta eelarve täitmine ja majandusaasta aruanne saata liikmetele tutvumiseks ja üldkoosolekule kinnitamiseks. Kui liikmetel on eelnimetatud dokumentide kohta küsimusi, siis palume need esitada 28.aprilliks e-posti aadressil selts@sjs.ee.

2. 2024. aasta eelarve ja tegevuskava

Ka 2024 aasta eelarve eelnõu ja tegevuskava on nii öelda kolmandal lugemisel.

OTSUSTATI: 2024 aasta eelarve eelnõu, seletuskiri ja tegevuskava esitada üldkoosolekule kinnitamiseks. Kui liikmetel on eelnimetatud dokumentide kohta küsimusi, siis palume need esitada 28.aprilliks e-posti aadressil selts@sjs.ee.

3. EJS ja SJS liikmemaksu arutelu

EJS on algatanud struktuurimuudatuse ja liikmemaksu arutelu, mida Saare maakonna jahimeestele tutvustas 6.märtsil juhatuse liige Jaak Volmer. Tänaseks ei ole veel selgunud kuidas täpselt edasi minnakse ja see on ajendanud SJS´i juhatust arutama mida teha kui EJS mõte teoks ei saa. SJS senise liikmemaksuga 700.- eurot liikme kohta kipub majandusaasta tulem miinusesse jääma. Praegune liikmemaks on kehtiv alates 2018. aastast kui varasem 640.- eurone maks tõsteti 700´le.

OTSUSTATI: arutada üldkoosolekul liikmemaksu tõstmise vajadust aastast 2025 juhul kui EJS muudatused ei jõustu.

4. Muud küsimused

4.1. Kalamaja arendus

Käesoleval aastal on taas avanemas võimalus esitada taotlus MTÜ Saarte Kalanduse kaudu toetuse saamiseks Kalamaja arendamiseks. Meil on juba hea kogemus selles osas olemas, 2023. aastal valmis kalandusfondi rahadega uus paadikuur.

Hetkel on vajadus suurema ruumi järgi, sest meie enda koosolekud ja jahimeeste koolituste läbiviimine on väga kitsastes tingimustes. Üldkoosolekut ja veteranide kokkusaamist ei saa juba aastaid Kalamajas läbi viia, sest osalejad ei mahu ära. Samuti puudub võimalus SJS ajaloo ja jahindusega seotud materjalide eksponeerimiseks.

OTSUSTATI: Kuna ka varasemalt on jutuks olnud õppeklassi rajamine, siis leidis juhatus, et mõistlik on tutvustada mõtet üldkoosolekul päevakorra muude küsimuste all ja küsida liikmete arvamust.

Planeeritava õppeklassi vaade

4.2. Eesti Laskurliit on 2023. aastal eraldanud SJS´le 386.- eurot noorsportlaste toetuseks.

OTSUSTATI: toetada 400.- euroga Peeter Jürissoni laskevõistlustel osalemist.

Koosoleku juhataja   /  Kaido Kaasik /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 4/2024
X