13.detsember 2021 Laheküla

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Andrus Sepp, Arli Toompuu, Aarne Jõgi, Jürgen Tamm, Kaido Kaasik, Martin Hein, Rain Metsmaker, Vilmar Rei, Mihkel Tarvis.
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:
1. Jahipiirkondade kasutusõiguselubade pikendamine

2. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojale ettepaneku tegemine nende esindaja väljavahetamiseks Saare maakonna jahindusnõukogus

3. 2021.aasta eelarve senine täitmine

4. Hirvede kaelustamine

5. Kalamaja kompleksi arendamine

6. Muud küsimused

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Jahipiirkondade kasutusõiguselubade pikendamistest
Jahindusnõukogus on pikendamise heakskiidu saanud Laimjala, Kuressaare ja Orissaare jahipiirkonnad. Aste, Kaavi, Kuumi, Kärla, Laugi, Liiva, Lümanda, Metsküla, Pihtla, Pärsama, Salmeja Tamse jahipiirkonnad ei saanud detsembri koosolekul konsensuslikku nõusolekut ja tulevad teistkordselt arutusele jaanuari koosolekul. Lisaks eelpool loetletutele, on jaanuari koosolekul osalemiseks esitanud avaldused Torgu, Tornimäe, Leisi, Valjala, Kallemäe ja Võhma. Esitamata on veel Eikla, Kaali, Karja, Kihelkonna, Mustjala ja Üru.

2.     Eest Põllumajandus-Kaubanduskojale ettepaneku tegemine nende esindaja väljavahetamiseks Saare maakonna jahindusnõukogus
Ajendatuna 8.detsembril toimunud jahindusnõukogu koosolekul toimunust leiab SJS juhatus, et EPKK esindajaga on ületanud oma volitusi ja teeb ettepaneku tema väljavahetamiseks. Kaido Kaasik koostab vastava kirja, mille koopia saata ka Keskkonnaametile ja EJS’le.

3.      2021.aasta eelarve senine täitmine
Tegevjuht teeb ülevaate eelarve senisest täitmisest. Juhatus leidis, et senise täitmisega võib rahule jääda.

4.      Hirvede kaelustamine
Keskkonnaamet on andnud loa 5 hirve kaelustamiseks. Luba on kehtiv 25.11.2021 – 25.11.2023. Paar korda on juba ka katsetatud aga ei ole õnnestunud.

5.      Kalamaja kompleksi arendamine
Kuna ehituste hinnad on oluliselt suurenenud, siis uurida vallalt võimalust ehitada algselt vana kuuri uuendusena planeeritud paadikuur teisele poole kanalit. Kaido Kaasik suhtleb selles küsimuses vallaga.

6.     Muud küsimused
Järgmine juhatuse koosolek toimub 13.jaanuaril

Koosoleku juhataja   / Kaido Kaasik / 

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 6/2021
X