Saarte Jahimeeste Seltsi volinike üldkoosolek 10.juuni 2021 Tagavere

Saarte Jahimeeste Seltsi 20 juriidilisest liikmest oli koosolekul esindatud 18, seega on üldkoosolekul olemas otsustusvõimeline kvoorum.

Koosolekut juhatas Kaido Kaasik ja protokollis Ive Kuningas. Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra kohaselt. Koosolekul osalesid Saarte Jahimeeste Seltsi liikmete volitatud esindajad (registreerimisleht)

Päevakord:

1. SJS 2020.a. tegevusaruanne, majandusaasta aruanne, eelarvetäitmise aruanne

2. Revisjonikomisjoni aruanne

3. 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine

4. 2021.a. tegevuskava

5. 2021.a. eelarve vastuvõtmine

6. Jahipiirkondade kasutusõiguse lubade pikendamisest

7. Saarte Jahimeeste Seltsi keskuse arendamine

8. Muud küsimused

8.1. SJS volinike kinnitamine EJS volinike koosolekule

8.2. Kaitseliidu Saaremaa Maleva malevapealiku Gunnar Havi sõnavõtt

8.3. ülevaade 2020. jahiaasta trofeede hindamisest

1. 2020.a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne

Tegevjuht tegi kokkuvõtte 2020 tehtud töödest (tegevusaruanne) ja tutvustas 2020 majandusaasta aruannet ning eelarve täitmist. Majandusaasta tulemiks 4029.- eurot kasumit. 

2. Revisjonikomisjoni aruanne

Kalev Kuusk luges ette revisjonikomisjoni aruande.  Revisjonikomisjon soovitab majandusaasta aruande kinnitada.  Revisjonikomisjoni aruanne 1 ja 2 lk.

3. Saarte Jahimeeste Seltsi 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kaido Kaasik teeb ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada. Koosolek otsustas majandusaasta aruande kinnitada ühehäälselt.

4. 2021.a. tegevuskava

Tegevjuht tutvustas Saarte Jahimeeste Seltsi 2021 aasta tegevuskavaKoosolek otsustas 2021 aasta tegevuskava kinnitada ühehäälselt.

5. 2021.a. eelarve

Tegevjuht esitas volinikele 2021 aasta eelarve ja seletuskirja eelnõu. Koosolek otsustas 2021 aasta eelarve kinnitada ühehäälselt.

6. Jahipiirkondade kasutusõiguse lubade pikendamisest.
Arutleti jahipiirkondade kasutusõiguse lubade pikendamise teemal. Hetkel on selles teemas veel palju ebaselgust. Vaja on aktiivselt tegeleda maaomanikega lepingute sõlmimisega. Koosolek otsustas, et mõistlik on pikenduste taotlustega jahindusnõukogusse minna ühiselt.

7. Saarte Jahimeeste Seltsi keskuse arendamine

Kalamaja tee on antud avalikku kasutusse, vald paigaldab mustkatte

Tiiru arendamiseks saadud Riigikogu toetusraha 8000.- eurot. Sellest valmib käsitulirelva rada, remonditakse põdra rada ja rajatakse ohutuspiirded.

MTÜ Vöimalus toetus 3500.- eurot Loodusmaja eskiisprojekti tegemiseks ja valla toetus 630.- eurot omaosaluse katmiseks. Koosolek otsustas anda loa juhatuse liikme Andrus Sepaga seotud ettevõttele Luhaveis OÜ Loodusmaja eskiisprojekti tegemiseks.

Kalamaja kalanduse poole arendamiseks on loodud MTÜ Saarte Kalamaja. Saarte Kalanduselt suurema toetusprotsendi saamiseks kaasatud MTÜ tegevusse kutselised kalurid Jaan Ärmus ja Mihkel Tarvis. Saarte Kalandusele esitatud taotlus paadikuuride uuendamiseks kokku summas 43658.- eurot. Toetuse määr on 90% ehk 39293.- eurot, omaosalus 4365.- eurot. Uurida võimalusi omaosaluse katmiseks.

8. Muud küsimused:

8.1. Volinike esitamine EJS volinike koosolekule.
           

Kaido Kaasik teeb ettepaneku volitada koosolekul osalema:           

Kaido Kaasik, Vilmar Rei, Aarne Jõgi, Kalev Kuusk, Andrus Sepp, Andres Maripuu, Arli Toompuu, Indrek Jalakas, Jürgen Tamm, Kalev Päästel, Martin Hein, Toivo Vaik, Rain Metsmaker, Ive Kuningas

Koosolek otsustas eelnimetatud volinikud kinnitada ühehäälselt.


8.2. Kaitseliidu Saaremaa Maleva malevapealiku Gunnar Havi sõnavõtt

Malevapealik Gunnar Havi tutvustas kaitseliidu olemust ja tegevusi.

8.3. ülevaade 2020. jahiaasta trofeede hindamisest

Koosolekul esitatud ülevaade on leitav kodulehel 2020 trofeede hindamise juures.

Koosoleku juhataja Kaido Kaasik

Koosoleku protokollija Ive Kuningas

Volinike koosoleku protokoll 10.06.2021
X