Saarte Jahimeeste Seltsi volinike üldkoosolek 11.juuni 2020 Piiri

Saarte Jahimeeste Seltsi 20 juriidilisest liikmest oli koosolekul esindatud 17, seega on üldkoosolekul olemas otsustusvõimeline kvoorum

Koosoleku juhatajaks valiti Aarne Vainokivi ja protokollijaks Ive Kuningas. Poolt 17 häält. Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra kohaselt. Koosolekul osalesid Saarte Jahimeeste Seltsi liikmete volitatud esindajad (osavõtjad lisa 1)

Päevakord:

1. SJS 2019.a. tegevusaruanne, majandusaasta aruanne, eelarvetäitmise aruanne

2. Revisjonikomisjoni aruanne

3. 2019.a. majandusaasta aruande kinnitamine

4. 2020.a. tegevuskava

5. 2020.a. eelarve vastuvõtmine

6. Juhatuse ja revisjonikomisjoni volituste pikendamine üheks aastaks

7. Muud küsimused

1. 2019.a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne

Ive Kuningas tegi kokkuvõtte 2019 tehtud töödest (tegevusaruanne) ja tutvustas 2019 majandusaasta aruannet ning eelarve täitmist. Majandusaasta tulemiks 16 819.- eurot kasumit. 

2. Revisjonikomisjoni aruanne

Kalev Kuusk luges ette revisjonikomisjoni aruande.  Revisjonikomisjon soovitab majandusaasta aruande kinnitada.  Revisjonikomisjoni aruanne.

3. Saarte Jahimeeste Seltsi 2019.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Aarne Vainokivi teeb ettepaneku majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruanne kinnitada. Koosolek otsustas majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruande kinnitada ühehäälselt.

4. 2020.a. tegevuskava

Ive Kuningas tutvustas Saarte Jahimeeste Seltsil 2020 aastal plaanis olnud ja olevaid üritusi ja tegevusi. Kahjuks on seoses koroonaviirusega kehtestatud eriolukorrale paljud tegevused kas ära jäetud või edasi lükatud. Tegevuskava

5. 2020.a. eelarve

Ive Kuningas esitas volinikele 2020 aasta eelarve eelnõu.  Eelarve ja seletuskiri
Koosolek otsustas 2020 aasta eelarve kinnitada. Poolt 15 ja vastu 2 häält.

6. Juhatuse ja revisjonikomisjoni volituste pikendamine üheks aastaks.
Käesoleva aasta aprillis sai läbi 2016. aastal valitud juhatuse volituse aeg. Kuna eriolukord ei lubanud koosolekuid korraldada, otsustas juhatus teha volinikele ettepaneku juhatuse ja revisjonikomisjoni volitusi pikendada üheks aastaks. Kahjuks, seoses Mati Tangu surmaga, ettepanekust loobuti ja otsustati, et asutakse aktiivselt uut juhatuse esimeest otsima ja korraldada käesoleval aastal veel üks üldkoosolek.

7. Muud küsimused:

7.1. Volinike esitamine EJS volinike koosolekule.
           

Aarne Vainokivi teeb ettepaneku volitada koosolekul osalema:           

1. Aarne Vainokivi         

2. Vilmar Rei           

3. Andrus Sepp          

4. Martin Hein           

5. Kalev Päästel

6. Heinart Laaneväli

7. Arli Toompuu

8. Lembit Soe

9. Kalev Kuusk

10. Andres Maripuu

11. Indrek Jalakas

12. Ive Kuningas

13. Jaan Ärmus

14. Priit Karu
Koosolek otsustas eelnimetatud volinikud kinnitada ühehäälselt.

Koosoleku juhataja Aarne Vainokivi                                                                    Koosoleku protokollija Ive Kuningas

Volinike koosolek 11.06.2020
X