Saarte Jahimeeste Seltsi volinike üldkoosolek
15.aprill 2019 Metsküla

Saarte Jahimeeste Seltsi 20 juriidilisest liikmest oli koosolekul esindatud 16, seega on üldkoosolekul olemas otsustusvõimeline kvoorum

Koosoleku juhatajaks valiti Mati Tang ja protokollijaks Ive Kuningas. Poolt 16 häält. Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra kohaselt. Koosolekul osalesid Saarte Jahimeeste Seltsi liikmete volitatud esindajad (osavõtjad lisa 1)

Päevakord:

1.        2018 a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne

2.        Revisjonikomisjoni aruanne

3.        2018 a majandusaasta aruande kinnitamine

4.        2019 a tegevuskava

5.        2019 a eelarve vastuvõtmine

6.        Investeeringute fondi loomine

7.        Muud küsimused
            7.1. SJS volinike kinnitamine EJS volinike koosolekule
            7.2. ülevaade 2018. jahiaasta trofeede hindamisest, edasistest suundadest

1. 2018.a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne

Ive Kuningas tegi kokkuvõtte 2018 tehtud töödest (tegevusaruanne) ja tutvustas 2018 majandusaasta aruannet ning eelarve täitmist. Majandusaasta tulemiks 1362.- eurot kahjumit. 

2. Revisjonikomisjoni aruanne

Kalev Kuusk luges ette revisjonikomisjoni aruande.  Revisjonikomisjon soovitab majandusaasta aruande kinnitada.  Revisjonikomisjoni aruanne.

3. Saarte Jahimeeste Seltsi 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Mati Tang teeb ettepaneku majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruanne kinnitada. Koosolek otsustas majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruande kinnitada ühehäälselt.

4. 2018a. tegevuskava

Ive Kuningas tutvustas Saarte Jahimeeste Seltsil 2019 aastal plaanis olevaid üritusi ja tegevusi. Tegevuskava. Koosolek otsustas tegevuskava kinnitada ühehäälselt.

5. 2019.a. eelarve

Mati Tang esitas volinikele 2019 aasta eelarve eelnõu. Eelarve ja seletuskiri
Koosolek otsustas 2019 aasta eelarve kinnitada ühehäälselt.

6. Investeeringute fondi loomine
SJS’le kuuluva Laskebaasi maa viimase osamakse tasumine on oktoobris 2019. Seni on jahiseltsid igal aastal tasunud seltsile ca 100 eurot, maa Mati Tang tutvustas SJS tunnusmärkide statuudi eelnõud ja tänas töörühma koosseisus Aarne Vainokivi, Andrus Sepp ja Erki Aavik, kes on eelnõu koostanud. Märk on väljatöötamsel ja märgi kirjeldus lisatakse seletuskirja. SJS tunnusmärgi statuut ja seletuskiri

7. Muud küsimused:

7.1. Volinike esitamine EJS volinike koosolekule.
           

Mati Tang teeb ettepaneku volitada koosolekul osalema:           

1. Mati Tang           

2. Vilmar Rei           

3. Aarne Vainokivi           

4. Heinart Laaneväli           

5. Arli Toompuu

6. Martin Hein

7. Andrus Sepp

8. Kalev Päästel

9. Indrek Jalakas

10. Andres Maripuu

11. Priit Karu

12. Kalev Kuusk

13. Jaan Ärmus

14. Ive Kuningas
Koosolek otsustas eelnimetatud volinikud kinnitada ühehäälselt.

6.2. Ülevaade 2018. jahiaasta trofeede hindamisest, edasistest suundadest
 Ive Kuningas tegi kokkuvõtte 2018. jahiaasta trofeede hindamisest. Hindamistulemused ja pildid trofeedest on leitavad SJS kodulehel.
Koosolek leidis, eelmisel aastal vastuvõetud otsust trofeede hindamise ja tasustamise kohta tuleb jätkata.

Koosoleku juhataja Mati Tang                                                                     Koosoleku protokollija Ive Kuningas

Volinike koosolek 15.04.2019
X