11.mai 2021 Laheküla

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Jürgen Tamm, Kaido Kaasik, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaaker, Vilmar Rei.
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:
1. 2020. eelarve täitmine ja aastaaruanne

2. 2021. eelarve eelnõu

3. Volinike koosoleku kokkukutsumine

4. Anseküla Jahiselts MTÜ avaldus

5. Arendused – tiir, paadikuur, looduskeskus

6. Üritused – trofeede näitus, veteranide kokkusaamine, kokkutulek

7. “Aasta Tegu” kandidaadi esitamine EJS’le

8. Muud küsimused

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      2020. aasta eelarve täitmine ja aastaaruanne
Vaadati üle 2020. majandusaasta eelarve täitmine ja aastaaruanne. Majandusaasta tulemiks 4029.- eurot kasumit. Otsustati esitada aastaaruanne üldkoosolekule kinnitamiseks.

2.      2021 aasta eelarve eelnõu
Otsustati 2021. aasta eelarve eelnõu esitada üldkoosolekule kinnitamiseks

3.      Üldkoosoleku kokkukutsumine
Kutsuda Saarte Jahimeeste Seltsi liikmete üldkoosolek kokku 10.juunil algusega kell 18:00 Orissaare Jahimeeste Seltsi jahimajas.

Päevakord:
1. 2020.a. tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine
4. 2021. a tegevuskava
5. 2021.a. eelarve vastuvõtmine
6. Jahipiirkondade kasutusõiguselubade pikendamine
7. Muud küsimused
7.1. SJS volinike kinnitamine EJS volinike koosolekule
7.2. ülevaade 2020.a. jahiaasta trofeede hindamisest

4.      Anseküla Jahiselts MTÜ avaldus
Anseküla Jahiselts MTÜ on esitanud juhatusele avalduse Saarte Jahimeeste Seltsi liikmeks astumiseks.

Otsustati mitte võtta Anseküla Jahiselts MTÜ’d Saarte Jahimeeste Seltsi liikmeks. Otsuse poolt kõik juhatuse liikmed.

5.      Arendused – tiir, paadikuur, looduskeskus
Tiirus on päevakorral vallide puhastamine võsast, käsitulirelva raja ehitamine, põdra tiiru renoveerimine, ohutusmärgiste paigaldamine.

Paadikuuri uuendamiseks on esitatud taotlus Saarte Kalandusele.

Looduskeskuse loomise mõtet tutvustada valla ja Keskkonnaameti esindajatele.

6.      Üritused – trofeede näitus, veteranide kokkusaamine, kokkutulek
Trofeede näitus oli planeeritud mai kuus Orissaare kultuurimajas. Kuna aga EJS ei ole vabariiklikku näitust välja kuulutanud, on maakondliku näituse mõte edasi lükatud.

Veteranide kokkusaamine ei ole ka hetkel võimalik, kui olukord lubab, korraldada üritus suve teisel poolel.

Kokkutulek on algselt välja kuulutatud 30.juuli kuni 1.august. Hetkel toimumine selgusetu.

7.      “Aasta tegu” kandidaadi esitamine EJS’le
EJS on välja pakkunud võimaluse tunnustuse “Aasta tegu” kandidaadi esitamiseks. Tunnustuse eesmärk on väärtustada EJS-ile olulise tähtsusega ettevõtmist, tegu või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud jahinduse arengut, tuntust ja/või mainet aasta jooksul.

Juhatus otsustas esitada EJS’le “Aasta tegu” kandidaadiks jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse saamise.
Toetuse saamine on oluliselt mõjutanud jahinduse ja jahikultuuri arengut ning jahisaagi kvaliteetset käitlemist.

8.      Muud küsimused
8.1. Ive Kuningas tutvustas Jahises kasutusele võetud Jahimaakorraldaja võimalusi

8.2. 2022. aastal möödub 55 aastat Saarte Jahimeeste Seltsi loomisest. Juhatus arutas, kuidas sündmust tänistada.

Koosoleku juhataja   / Kaido Kaasik / 

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosolek 3/2021
X