Osa võtsid: Kaido Kaasik, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaker, Vilmar Rei, Jürgen Tamm, Aarne Jõgi

Osales: Ive Kuningas

Päevakord:

  1. EJS-i struktuuri arutelu
  2. SJS 2023. aasta eelarve täitmine, 2024. aasta eelarve eelnõu
  3. Statistilise aruande koosoleku kokkukutsumine
  4. Jahindusnõukogule esialgse sigade küttimismahu ettepaneku arutelu
  5. Hukkunud hüljeste koristamise lepingu sõlmimine vallaga
  6. Muud küsimused

Koosolekul otsustati ja arutati:

  1. EJS-i struktuuri arutelu

Tegevjuht tutvustas EJS juhatuses teemaks olnud võimalikku struktuurimuudatust ja palvet korraldada maakondades selle tutvustus. EJS on koostanud tutvustava slaidiesitluse

OTSUSTATI: kutsuda kokku maakonna jahiseltside esindajate koosolek, et EJS mõtteid tutvustada ja kaasata ka EJS struktuurimuudatuse töörühma esindaja. Koosoleku toimumise aeg sõltub EJS esindaja võimalusest.

2. SJS 2023. aasta eelarve täitmine, 2024. aasta eelarve eelnõu

Tutvuti 2023 eelarve täitmisega. Tõdeti, et tulud ja kulud on aasta jooksul olnud plaanipärased. Kui eelarves planeeriti tegevuste tulemiks 5911.- eurot, siis tegelik täitmine oli 5711.- eurot. Kui aga tegevuste tulemist arvata maha 2023 aasta amortisatsioon 9103.- eurot ja varasema juhatuse koosoleku otsusega Saarte Kalamajale kuuri ehitamiseks antud toetus 11950.- eurot, on majandusaasta tulemiks -15342.- eurot.

Arutati ka 2024 aasta eelarve eelnõud.

OTSUSTATI: võtta info teadmiseks ja järgmisel juhtuse koosolekul vaadata eelarved veelkord üle ning seejärel esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

3. Statistilise aruande koosoleku kokkukutsumine

Jahinduse statistilise aruande esitamise tähtaeg on 20.märts. Nii nagu varasematelgi aastatel on plaanis kokku kutsuda jahiseltside esindajate nõupidamine, et ühiselt arutada Keskkonnaagentuurile esitatavate mahtude üle.

OTSUSTATI: arutada statistilise aruande esitamist samal koosolekul kus arutatakse EJS struktuurimuudatuse mõtet.

4. Jahindusnõukogule esialgse sigade küttimismahu ettepaneku arutelu

Keskkonnaamet on teatanud, et 2024/2025 jahiaastaks metssigade küttimismahu määramise jahindusnõukogu koosolek toimub 27.veebruaril. Et jaht saaks 1.märtsist jätkuda, tuleb jahindusnõukogul kinnitada jahiseltside esialgsed küttimismahud.

OTSUSTATI: teha JN-le ettepanek kinnitada esialgseks küttimismahuks 10 metssiga igale jahipiirkonnale ja täpsutada mahtu peale seirearuande ilmumist.

5. Hukkunud hüljeste koristamise lepingu sõlmimine vallaga

Nagu eelmiselgi aastal, on vald teinud jahimeestele ettepaneku randa uhutud hukkunud hüljeste koristamiseks. Eelmisel aastal koristati 9 hüljest.

OTSUSTATI: sõlmida vallaga leping hukkunud hüljeste koristamiseks ja tasuda töö teostanud jahiseltsile 150.- eurot ühe koristamise eest. Hinnale lisandub käibemaks, kui jahiselts on käibemaksukohuslane.

6. Muud küsimused

6.1. jahiaasta lõpupidu toimub 30.märts Sandla rahvamajas, õhtut juhib Mikk Saarela, tantsuks mängib Mait Maltis. Rain Metsmaker lepib Mikk Saarela ja Sandla rahvamajaga kokku, millal korraldust arutada. Kutsed võib välja saata. Jahiseltsidelt oodatakse osavõtjate arvu 15.märtsiks.

6.2. 1.aprillist muutub tiirus müüdava laskemoona arvestus elektrooniliseks. Rain Metsmaker on sellega tutvunud ja on abiks laojäägi kandmisel andmebaasi.

6.3. Andres Lillemäe on pakkunud välja, et Saaremaal võiks toimuda CIC trofee-ekspertide koolitus. Tunnistuse saamiseks on vajalik kaasata mitmeid koolitajaid välisriikidest. Otsustati uurida, kas sellise koolituse vastu oleks maakonnas huvi.

Koosoleku juhataja   /  Kaido Kaasik /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 2/2024
X