Saarte Jahimeeste Seltsi üldkoosolek 2.mai 2024 Eikla 

Saarte Jahimeeste Seltsi 20 juriidilisest liikmest oli koosolekul esindatud 20, seega on üldkoosolekul olemas otsustusvõimeline kvoorum.

Koosolekut juhatas Kaido Kaasik ja protokollis Ive Kuningas. Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra kohaselt. Koosolekul osalesid Saarte Jahimeeste Seltsi liikmete esindajad  (registreerimisleht)

Päevakord:

 1. Jahimeeste ja Kaitseliidu vahelisest koostööst 9.-17.mai õppuste ajal
 2. 2023. aasta tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmine
 3. Revisjonikomisjoni aruanne
 4. 2023. majandusaasta aruande kinnitamine
 5. 2024. aasta tegevuskava
 6. 2024. aasta eelarve kinnitamine
 7. SJS juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
 8. EJS ja SJS liikmemaksu arutelu
 9. Muud küsimused
  1. Õppeklassi ehitamine
  2. Liikmete nimekirjad
  3. Saarte Jahimeeste Seltsi 32. kokkutulek

1. Jahimeeste ja Kaitseliidu vahelisest koostööst 9.-17.mai õppuste ajal

9.-17. mail toimuvast kaitseliidu õppusest Kevadtorm, tegi ülevaate Kuressaare malevkonna pealik kapten Toomas Kask. Kriisiks valmisolek tuleb läbi mõelda ja selleks valmistuda. Eeloleva õppuse kõige aktiivsemad päevad on 11.-16.mai. Kõige mürarikkam 13.-17. Palve on lastele toimuvat selgitada ja loomad siseruumides hoida. Kaitseliitlastel on jahimeestele palve, olla abiks vastase leidmisel. Luuakse telefoninumber, kuhu infot jagada.

Alan Tammik teeb ettepaneku kasutada info kogumiseks ja edastamiseks jahimeeste kasutuses olevat infosüsteemi.

2. 2023.a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne

Tegevjuht tegi kokkuvõtte 2023 tehtud töödest (tegevusaruanne) ja tutvustas 2023 majandusaasta aruannet ning eelarve täitmist. Majandusaasta tulemiks -15342.- eurot kahjumit. 

3. Revisjonikomisjoni aruanne

Kalev Kuusk luges ette revisjonikomisjoni aruande.  Revisjonikomisjon soovitab majandusaasta aruande kinnitada.  Revisjonikomisjoni aruanne lk 1 ja lk 2.

4. Saarte Jahimeeste Seltsi 2023.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kaido Kaasik teeb ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada. 

Koosolek otsustas majandusaasta aruande kinnitada ühehäälselt.

5. 2024.a. tegevuskava

Tegevjuht tutvustas Saarte Jahimeeste Seltsi 2024 aasta tegevuskava

Koosolek otsustas 2024 aasta tegevuskava kinnitada ühehäälselt.

6. 2024.a. eelarve

Tegevjuht tutvustas 2024 aasta eelarve ja seletuskirja eelnõud. 

Koosolek otsustas 2024 aasta eelarve kinnitada. Otsuse poolt 19 volinikku ja vastu 1 (Muhu).

7. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
2024 aastal lõppevad SJS senise juhatuse ja revisjonikomisjoni volitused. Kaido Kaasik tutvustab volinikele, et järgmiseks neljaks aastaks on juhatuse esimehe kohustuse nõus enda kanda võtma Kalev Kuusk.

Kalev pakub välja juhatuse liikmekandidaadid, kelle valimisel on arvestatud regionaalset printsiipi – Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Jürgen Tamm, Kaido Kaasik, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaker, Rainer Ollerma.

Koosolek kinnitas ühehäälselt juhatuse esimeheks Kalev Kuusk ja juhatuse liikmeteks Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Jürgen Tamm, Kaido Kaasik, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaker, Rainer Ollerma.

Senine revisjonikomisjoni esimees Kalev Kuusk teeb ettepaneku kinnitada revisjonikomisjon koosseisus – Indrek Jalakas, Andres Maripuu, Herki Sai.

Koosolek kinnitas ühehäälselt revisjonikomisjoni koosseisus Indrek Jalakas, Andres Maripuu, Herki Sai.

8. EJS ja SJS liikmemaksu arutelu

6.märtsil 2023 Saklas toimunud nõupidamisel tutvustas EJS juhatuse liige Jaak Volmer EJS võimalikku liikmemaksu tõusu. Tänaseks ei ole kindlust, et arutusel olnud ettepanek teoks saab. Kuna aga SJS majandusaasta tulem kipub viimastel aastatel kahjumisse jääma, siis tutvustas Andrus Sepp juhatuses arutuses olnud mõtet suurendada alates 2025 aastast SJS liikmemaksu. Senise 700.- euro asemel oleks järgmisest aastast liikmemaks 1500.- eurot. See võimaldaks teostada liikmetele suunatud tegevusi ja tõsta töötajate töötasu.

Volinikud leidsid, et nii olulist hinnatõusu on eelnevalt vajalik jahiseltsides kooskõlastada.

Priit Paomees tegi ettepaneku, et kuna 2024 aastaks liikmemaksu tõsta ei saa, siis võiksid jahiseltsid kaaluda võimalust SJS´le toetuse tegemiseks.

Koosolek otsustas, et nii liikmemaksu tõusu alates 2025 aastast kui ka toetuse maksmist 2024 aastal arutatakse jahiseltsides ja otsus tehakse juuli kuus toimuval üldkoosolekul mis saab toimuma samaaegselt küttimismahtude koosolekuga.

9. Muud küsimused

9.1. Õppeklassi ehitamine

Kalev Kuusk tutvustas kokkutulnutele, et juunis on avanemas võimalus taotleda Saarte Kalanduse kaudu toetust õppeklassi ehitamiseks. Paadikuuri uuendamine on hästi läinud ja see annab julguse uuendustega edasi minna.

SJS hoones olev saal on seltsi ürituste läbiviimiseks liiga väike. Plaanis on taotleda läbi Saarte Kalamaja, toetust olemasoleva hoone renoveerimiseks ja selle juurde ca 150m2 saali ehitamiseks, samadel tingimustel, mida kasutati paadikuuri ehitamisel.

Planeeritavat arengut toetasid kõik volinikud.

9.2. Liikmete nimekirjad

Tegevjuht palus üle vaadata jahiseltside liikmete nimekirjad. Palve on jahimeestele ka, et nad vaataksid üle enda kontaktandmed Metsise keskkonnas või Jahise äpis. Õige e-posti aadress on vajalik, et saada jahidokumentidega seotud teavitusi.

9.3. Saarte Jahimeeste Seltsi 32. kokkutulek

2024. aasta maakonna kokkutuleku korraldavad Metsküla ja Võhma jahiseltsid 19.-21.juuli Soela sadamas. Korraldajate nimel võttis sõna Arli Toompuu ja kutsus kõiki osalema.

Koosoleku juhataja Kaido Kaasik

Koosoleku protokollija Ive Kuningas

Volinike koosoleku protokoll 02.05.2024
X