17.08.2020 Kalamajas

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Kaido Kaasik, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Rain Metsmaker, Jürgen Tamm, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Aarne Jõgi, Vilmar Rei
Osales: Ive Kuningas

Päevakord:

1.     Kalamaja lasketiir
2.     SJS teenetemärkide üleandmine
3.     Laskekatse- ja teooriaeksami komisjoni kinnitamine
4.     Muud küsimused:

4.1. Kalamaja arendamine

4.2. Tornator Eesti OÜ kiri jahiseltsidele

4.3. Suurulukite küttimismahtude kokkulepete sõlmimine

4.4. Ühisjaht

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Kalamaja lasketiir

Kalamaja lasketiiru tegevusluba lõppeb 6.oktoobril 2020. Arutati loa pikendamisega seotud teemasid. Määrati tiiru tegevuse eest vastutavateks isikuteks Harry Aavik ja Martin Hein. Arutleti ka siseministri määruse “Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluste ja treeninglaskmise ohutusnõuded” eelnõud. Kalamaja tiiru nõuetele vastavusse viimiseks on vaja: paigaldada laskmisest teavitavad sildid, soetada apteek, koostada kodukord, puhastada ohutusvallid võsast ja leida lahendus 35m rajale ohutusseinte paigaldamiseks.

2.      SJS teenetemärkide üleandmine

Seoses eriolukorraga kevadel, on seni üle andmata SJS teenetemärgid. Lootuses, et olukord taas ei muutu, otsustati uurida võimalusi ürituse korraldamiseks.

3.      Laskekatse- ja teooriaeksami vastuvõtukomisjoni kinnitamine

Otsustati kinnitada:

– laskekatsekomisjon koosseisus: Ive Kuningas, Harry Aavik, Jaan Ärmus, Rain Metsmaker, Jürgen Tamm, Martin Hein

– teooriaeksemi komisjon: Ive Kuningas, Harry Aavik, Jaan Ärmus, Rain Metsmaker, Jürgen Tamm, Martin Hein

4.      Muud küsimused

4.1. Kalamaja arendamine

Arutleti Kalamaja kompleksi arendamise teemal. Tervikpildi nägemiseks on mõistlik leida võimalus planeeringu koostamiseks. Kuna käsil on maakonna üldplaneeringu koostamine, uurida võimalusi arengu ideede lisamiseks planeeringusse.

4.2. Tornator Eesti OÜ kiri jahiseltsidele

Tornator Eesti OÜ on saatnud kirja kolmele Saaremaa jahipiirkonnale, kelle piiridesse jääb neil enim maavaldusi. Juhatus võttis info teadmiseks.

4.3. Suurulukite küttimismahtude kokkulepete sõlmimine

Saare maakonna jahindusnõukogu ei saavutanud kokkulepet põdra ja hirve mahtude osas. Kaido Kaasik on vahepeal kohtunud maaomanikega ja saavutatud on kompromiss, et kütitaks 2020/2021 jahihooajal 280 põtra ja 1700 hirve. 280 põtra on jahipiirkondade algne küttimissoov. 1700 hirve jahipiirkondade vahel jagamine lepiti kokku SJS üldkoosolekul 23.07.2020 Astes.

4.4 Ühisjaht

Jätkata sügiseste ühisjahtide korraldamist. Leida jahipiirkond kes on valmis jahi korraldama.

Koosoleku juhataja   /  Kaido Kaasik /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosolek 3/2020
X