Osa võtsid: Kaido Kaasik, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Jürgen Tamm, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaker, Vilmar Rei

Osales: Ive Kuningas

Päevakord:

1. 2022. aasta eelarve täitmine
2. 2023. aasta eelarve eelnõu ja tegevuskava
3. SJS õppeklassi projekteerimistingimuste küsimine
4. Ülevaade pooleliolevatest arendustest – paadikuur, päikesepark
5. Jahiaasta statistilise aruande arutelu nõupidamise kokkukutsumine
6. Jahiaasta lõpupidu 31.märts Salmel
7. Saarte Koostöökogu MTÜ liikmeks astumine
8. Muud küsimused

Koosolekul otsustati ja arutati:

 1. 2022. aasta eelarve täitmine ja majandusaasta aruanne

Tegevjuht tutvustas 2022. aasta eelarve täitmist ja majandusaruannet. Aasta tulemiks 342.- eurot tulu ja bilansimaht 351126.- eurot. Investeeringuteks kogutav raha kasutati 2022. aastal elektrooniliste märklehtede soetamiseks.

Juhatus palus tegevjuhil järgmiseks koosolekuks täpsustada, millest koosneb lasketiiru tulu ja Kalamaja kompleksi klubi kulu ning Kalamaja kommunaalkulu.

 • 2. 2023. aasta eelarve ja tegevuskava

Tegevjuht tutvustas 2023. aasta eelarve eelnõud ja tegevuskava.

Eelarve koostamisel on aluseks võetud eelmise aasta täitmine. 2023. aastast suureneb EJS liikmemaks, varem 15.- nüüd 20.-, sellega seoses suureneb ka halduslepingu tasu, varem 3.- eur liikme kohta, nüüd 4.-. Kuna vallaga sõlmitud leping on lõppenud, siis hülgekoristuselt laekuvat raha ei planeeri.

Juhatus otsustas järgmisel juhatuse koosolekul veelkord eelarve ja tegevuskava üle vaadata.

 • 3. SJS õppeklassi projekteerimistingimuste küsimine

Kalamajas on vajadus suurema õppeklassi järele. Koosolekud ja koolitused toimuvad väga kitsastes tingimustes. Ka rentnikult küsitakse tihti suuremaid ruume ürituste läbiviimiseks.

Juhatus otsustas küsida vallalt õppeklassi projekteerimise tingimusi.

 •  4. Ülevaade pooleliolevatest arendustest – paadikuur, päikesepark

Paadikuur:

Saarte Kalamaja on PRIA’le esitanud taotluse kokku summas 53863,75 eurot, sellest 39136,10 eurot PRIA toetus, 3900.- valla toetus omaosaluse katmiseks ja seltsi kanda jääb 10827,65.

Ehitaja Owest Ehitus OÜ on Saarte Kalamajale esitanud kaks arvet: teostatud tööde akt nr 1 alusel summas 12621,60 ja akti nr 2 alusel summas 10998,-, eelmisest aastast on tasutud East OÜ arve summas 360.- eurot omanikujärelvalve eest.

22.august 2022 juhatuse otsuse alusel on kantud Saarte Kalamaja arvele 11000.- eurot kuuri ehitamise toetust. Edaspidine kuuri bokside üürile andmise raha laekub Saarte Jahimeeste Seltsi arvele.

Saarte Kalamaja on PRIA’le esitanud kaks väljamakse taotlust:

I kokku summas 12981,60 eurot, sellest PRIA toetus 9441,85 ja seltsi omaosalus 3539,70.

II kokku summas 10998.- eurot, sellest PRIA toetus 7944,96 ja seltsi omaosalus 3053,04

PRIA on taotlused rahuldanud ja toetuse üle kandnud.

Projekti kasutamata osa on 29884,15, sellest PRIA toetus 21749,29 ja omaosalus 8134,91 eurot.

Taotluste esitamine mitmes osas on lahendanud ära varasemas juhatuses arutlusel olnud lühiajalise laenu andmise probleemi Saarte Kalamajale.

Päikesepark:

Pargi paigaldamise kokkulepe on sõlmitud Bestandem OÜ’ga. Hinnapakkumine 16196.- + km. Pargi soetamiseks kasutada varasemate aastate tulemi arvelt kogunenud vahendeid.

 • 5. Jahiaasta statistilise aruande arutelu nõupidamise kokkukutsumine

Kutsude jahiaasta statistilise aruande arutelu nõupidamine kokku 16.märtsil algusega kell 17.00 Kalamajas. Jahiseltsidel paluda aruanded esitada 14.märtsiks, et saaksime kokkuvõtte koostada.

 • 6. Jahiaasta lõpupidu 31.märts Salmel

2022. jahiaasta lõpupidu toimub 31.märtsil Salmel. Laua katab Karjalasma Jahi- ja Metsamõis, ansambliks Henri Tali ja Madis Ligi. Esinejat hetkel veel ei ole, sellega tuleb tegeleda.

 • 7. Saarte Koostöökogu MTÜ liikmeks astumine

Saarte Koostöökogu kaudu on võimalik taotleda raha kogukonnamajade arendamiseks. Kuna jahiseltside hooned on samuti kogukonnamajad, kes saaksid seda võimalust kasutada, leiab juhatus et selts võiks Saarte Koostöökogu liikmeks astuda. Tegevjuhil koostada ülevaade maakonnas paiknevatest jahimajadest ja seejärel suhelda Koostöökoguga liikmeks astumise teemal.

 • 8. Muud küsimused:
  • 8.1. Eesti Laskurliit on 2022. aastal andnud Saarte Jahimeeste Seltsile 516.- eurot toetust jahispordi arendamiseks. Juhatus otsustas sellest summast 500.- euroga toetada Peeter Jürissoni osavõttu rahvusvahelistest võistlustest.
  • 8.2. EJSL üldkoosolek toimub 23.märtil, volitada sellest osa võtma Martin Hein.

Koosoleku juhataja   /  Kaido Kaasik /  

Protokollija    / Ive Kuningas  /

Juhatuse koosoleku protokoll 3/2023
X