Saarte Jahimeeste Seltsi volinike üldkoosolek
19.aprill 2018 Kõljala

Saarte Jahimeeste Seltsi 19 juriidilisest liikmest oli koosolekul esindatud 16, seega on üldkoosolekul olemas otsustusvõimeline kvoorum

Koosoleku juhatajaks valiti Mati Tang ja protokollijaks Ive Kuningas.Poolt 16 häält. Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra kohaselt.Koosolekul osalesid Saarte Jahimeeste Seltsi liikmete volitatud esindajad (osavõtjad lisa 1)

Päevakord:1.        2017 a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne2.        Revisjonikomisjoni aruanne3.        2017 a majandusaasta aruande kinnitamine4.        2018 a tegevuskava5.        2018 a eelarve vastuvõtmine6.        SJS tunnusmärkide statuudi kinnitamine
7.        Muud küsimused
            7.1. SJS volinike kinnitamine EJS volinike koosolekule
            7.2. ülevaade 2017. jahiaasta trofeede hindamisest, edasistest suundadest
            7.3. EJS infosüsteemid Metsis ja Jahis


1. 2017.a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanneIve Kuningas tegi kokkuvõtte 2017 tehtud töödest (tegevusaruanne) ja tutvustas 2017 majandusaasta aruannet ning eelarve täitmist. Majandusaasta tulemiks 2909.- eurot kahjumit. 

2. Revisjonikomisjoni aruanneKalev Kuusk luges ette revisjonikomisjoni aruande.  Revisjonikomisjon soovitab majandusaasta aruande kinnitada.  3. Saarte Jahimeeste Seltsi 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine.Mati Tang teeb ettepaneku majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruanne kinnitada.Koosolek otsustas majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruande kinnitada ühehäälselt. 4. 2018a. tegevuskavaIve Kuningas tutvustas Saarte Jahimeeste Seltsil 2018 aastal plaanis olevaid üritusi ja tegevusi. Tegevuskava.Koosolek otsustas tegevuskava kinnitada ühehäälselt.

5. 2018.a. eelarve
Mati Tang esitas volinikele 2018 aasta eelarve eelnõu. Eelarve ja seletuskiri
Koosolek otsustas 2018 aasta eelarve kinnitada ühehäälselt.

6. SJS tunnusmärkide statuudi kinnitamine
Mati Tang tutvustas SJS tunnusmärkide statuudi eelnõud ja tänas töörühma koosseisus Aarne Vainokivi, Andrus Sepp ja Erki Aavik, kes on eelnõu koostanud. Märk on väljatöötamsel ja märgi kirjeldus lisatakse seletuskirja. SJS tunnusmärgi statuut ja seletuskiri 7. Muud küsimused:

7.1. Volinike esitamine EJS 26.aprillil Kehtnas toimuvale volinike koosolekule.
            Mati Tang teeb ettepaneku volitada koosolekul osalema:            1. Mati Tang            2. Vilmar Rei            3. Aarne Vainokivi            4. Heinart Laaneväli            5. Arli Toompuu
            6. Martin Hein
            7. Kalev Kuusk
            8. Indrek Jalakas
            9. Andres Maripuu
          10. Erki Aavik
          11. Jaan Paomees
          12. Jüri Kaju
          13. Jaan Ärmus
          14. Ive Kuningas
Koosolek otsustas eelnimetatud volinikud kinnitada ühehäälselt.

6.2. Ülevaade 2017. jahiaasta trofeede hindamisest, edasistest suundadest
Ive Kuningas tegi kokkuvõtte 2017. jahiaasta trofeede hindamisest. Hindamistulemused ja pildid trofeedest on leitavad kodulehel http://sjs.ee/page.asp?p=3&il1=0&i=382
Koosolek leidis, eelmisel aastal vastuvõetud otsust trofeede hindamise ja tasustamise kohta tuleb jätkata.


6.3. EJS infosüsteemid Metsis ja Jahis Ive Kuningas tutvustas Eesti Jahimeeste Seltsi infosüsteeme Metsis ja Jahis. Metsis süsteemis on jahimeestel võimalus tutvuda enda kohta käivate andmetega, jahimeheks saada soovijatel registreerida koolitusele ja sooritada eksam. Jahises on võimalk esitada taotlusi jahilubade saamiseks, jahiluba väljastada ja jahitulemus ära märkida.  Koosoleku juhatajaMati Tang                                                                     Koosoleku protokollija                                                                                       Ive Kuningas
Volinike koosolek 19.04.2018
X