01.10.2018 toimunud Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse koosoleku protokoll nr. 4/2018   

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Mati Tang, Kalev Päästel, Andrus Sepp, Martin Hein, Arli Toompuu, Heinart Laaneväli
Osalesid: Ive Kuningas, Aarne Jõgi, Aivar Laaneväli, Ardo Ling

Päevakord:
1.     Ülevaade 2018. aasta eelarve täitmisest
2.     Kalamaja rendileping
3.     Teenetemärgi kavand
4.     Kalamaja sadama renoveerimine
5.     Hirvede jälgimiseks raha taotlemine LEADER programmist
6.     Muud küsimused

Koosolekul arutati ja otsustati: 

1.      Ülevaade 2018.aasta eelarve täitmisest
Ive Kuningas teeb ülevaate eelarve täitmisest seisuga 15.september 2018. Hetke seisuga tulusid 94906.- eurot ja kulusid 85517.- eurot.  Eelarve hetkeseisuga võib rahul olla. 

2.      Kalamaja rendileping
Praeguse rentnikuga on leping sõlmitud 31.detsembrini 2018. Rentnik on avaldanud soovi lepingut aastaks pikendada.
Otsustati: sõlmida praeguse rentnikuga 2019. aastaks rendileping samadel tingimustel. 


3.      Teenetemärgi kavand
Valminud on mitu teenetemärgi kavandit aga päris õiget ei ole veel leitud. Juhatus otsustas asjaga aktiivselt tegeleda. 


4.      Kalamaja sadama renoveerimine
Kalamaja sadama renoveerimiseks on esitatud taotlus KIK´le ja rahastamise otsus saadud. Olemas on ka vee-erikasutusluba. Hetkel on käimas riigihanke dokumentide vormistamine.


 5.      Hirvede jälgimiseks raha taotlemine LEADER programmist
Arli Toompuu tutvustas ettepanekut jätkata varem jutuks olnud hirvede kaelustamise teemat, et saada rohkem infot nende liikumiste kohta. Selgitada välja projekti arvatav maksumus ja leida inimene, kes laekuvate andmetega asjaga tegeleks. Projekti eestvedajaks määrata Arli Toompuu. 
Ettepaneku poolt on kõik kohalolnud juhatuse liikmed.


6.     Muud küsimused
    6.1. 2018. jahiaasta ühisjaht – Muhu Jahiselts tegi ettepaneku, et jaht võiks 
            toimuda nende maadel. Heinart täpsustab aja.
    6.2. 2019. aasta jahimeeste kokkutulek – Kaali Jahiselts uurib võimalusi 
            kokkutuleku korraldamiseks.
    6.3. 2018. jahiaasta lõpupidu – võimalusel korraldada pidu kas 30.märts või 6.aprill
    6.4. Ive Kuningas teeb ülevaate SAK leviku hetkeseisust. Augustis kütitud 25 seast olid 
            kõik nii SAK viirusee kui ka antikehadele negatiivsed. Viimane SAK 
            viirusele positiivne vereproov on leitud 26.märtsil Upa külast kütitud sea verest.

 


Koosoleku juhataja   /  Mati Tang /  Protokollija    / Ive Kuningas  /
Juhatuse koosoleku protokoll 4/2018
X