Saarte Jahimeeste Seltsi volinike üldkoosolek 15.märts 2022 Laimjalas

Saarte Jahimeeste Seltsi 20 juriidilisest liikmest oli koosolekul esindatud 17, seega on üldkoosolekul olemas otsustusvõimeline kvoorum.

Koosolekut juhatas Kaido Kaasik ja protokollis Ive Kuningas. Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra kohaselt. Koosolekul osalesid Saarte Jahimeeste Seltsi liikmete volitatud esindajad: registreerimislehed 1, 2, 3

Päevakord:

1. SJS 2021.a. tegevusaruanne, majandusaasta aruanne, eelarvetäitmise aruanne

2. Revisjonikomisjoni aruanne

3. 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine

4. 2022.a. tegevuskava

5. 2022.a. eelarve kinnitamine

6. Saarte Jahimeeste Seltsi keskuse arendamine

7. 2021. jahiaasta statistilise aruande kokkuvõte

8. Muud küsimused1SJS volinike kinnitamine EJS volinike koosolekule

8.1 Saarte jahimeeste XXX kokkutulek

8.2 SJS 55 tähistamine

8.3 Vibujahiklubi Mägilased tutvustus

8.4 Õiguskantsleri kiri

1. 2021.a tegevusaruanne, majandusaasta aruanne ja eelarve täitmise aruanne

Tegevjuht tegi kokkuvõtte 2021 tehtud töödest (tegevusaruanne) ja tutvustas 2021 majandusaasta aruannet ning eelarve täitmist. Majandusaasta tulemiks 1917 eurot kahjumit.

2. Revisjonikomisjoni aruanne

Kalev Kuusk luges ette revisjonikomisjoni aruande. Revisjonikomisjon soovitab majandusaasta aruande kinnitada. Revisjonikomisjoni aruanne lk 1 ja 2

3. Saarte Jahimeeste Seltsi 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kaido Kaasik teeb ettepaneku majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruanne kinnitada. Koosolek otsustas majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruande kinnitada ühehäälselt.

4. 2022.a. Tegevuskava

Tegevjuht tutvustas Saarte Jahimeeste Seltsi 2022 aasta tegevuskava. Enamasti on planeeritud tegevused samad mis varasematel aastatel. Uudsena on kavas jahikoerte verejäljekoolitus. Samuti on aktiivselt alustatud maakondliku jahimeeste kokkutuleku ettevalmistustega, mida kaks aastat on edasi lükatud. Koosolek otsustas 2022 aasta tegevuskava kinnitada ühehäälselt.

5. 2022.a. Eelarve

Tegevjuht esitas volinikele 2022 aasta eelarve ja seletuskirja eelnõu. Arutleti EJS liikmemaksu teemal. Lepiti kokku, et EJS liikmemaksu arve esitamise aluseks on Metsises 1.aprilli seisuga jahipiirkonda kuuluvate liikmete arv. Koosolek otsustas 2022 aasta eelarve kinnitada ühehäälselt.

6. Saarte Jahimeeste Seltsi keskuse arendamine.

Andrus Sepp tegi ülevaate 55 aasta jooksul seltsile kuuluvatest hoonetest ja tutvustas juba eelmisel aastal kõneks olnud looduskeskuse rajamise mõtet (ettekanne). SJS on jõudnud oma arengus etappi, kus on vajadus suurema hoone järgi. Hoone, kus oleks võimalik püsivalt eksponeerida meie jahitrofeesid, korraldada suuremaid trofeenäituseid, tutvustada kogu maakonna loodusväärtusi ja mida saaks kasutada ka ürituste korraldamiseks.

Kaido Kaasik tegi ülevaate paadikuuri uuendamise seisust. See on takerdunud ehituse hinnatõusu taha. Otsitakse võimalust kuidas mahtuda PRIA poolt eraldatud toetuse eelarvesse.

Koosolek otsustas ühehäälselt toetada SJS keskuse arendamist.

7. 2021. jahiaasta statistilise aruande kokkuvõte

Vaadati üle jahiseltside statistiliste aruannete koond. Tõdeti, et ilmselt on hirvede arvukust jätkuvalt hinnatud liiga tagasihoidlikult. Otsustati, et kevadepoole korraldatakse ühiselt hirvede vaatlus ja esitatakse Keskkonnaagentuurile täpsustavad andmed.

8. Muud küsimused:

8.1. Volinike esitamine EJS volinike koosolekule.

Kaido Kaasik teeb ettepaneku volitada koosolekul osalema:

Kaido Kaasik, Aarne Jõgi, Andrus Sepp, Arli Toompuu, Jürgen Tamm, Martin Hein, Mihkel Tarvis, Rain Metsmaker, Vilmar Rei, Kalev Kuusk, Indrek Jalakas, Andres Maripuu, Jaan Ärmus, Ive Kuningas

Koosolek otsustas eelnimetatud volinikud kinnitada ühehäälselt.

8.2. Saarte jahimeeste XXX kokkutulek

Kokkutuleku korraldamise on enda õlule võtnud Aste ja Lümanda jahiseltsid. Korraldajate nimel sai sõna Meelis Kaare. Kuna kaks aastat ei ole kokkutulekut olnud ja vahepeal on hinnad tunduvalt tõusnud, siis pöördus ta jahiseltside poole küsimusega, kas ollakse nõus osavõtutasu tõstma. Seni on seltsi kohta tasutud 300.- eurot.

Metsküla JS tegi ettepaneku tõsta tasu 500.- euroni.

Koosolek otsustas ühehäälselt tõsta maakondliku kokkutuleku osavõtutasu 500.- euroni.

8.3. SJS 55 tähistamine

Kaido Kaasik teavitas, et SJS 55 sünnipäeva tähistamine toimub 2.aprillil Tornimäe Rahvamajas. Osavõtutasu 20.- eurot. Registreerimine toimub seltide kaudu ja osavõtjate arvu palume teada anda 28.märtsiks.

8.4. Vibujahiklubi Mägilase tutvustus

Vibujahklubi Mägilased eestvedaja Rita-Anette Kohava ootab jahimehi koos peredega pühapäeval, 20.märtsil Kalamajas toimuvale plokkvibu ja vibujahi tutvustusele.

8.5. Õiguskantsleri kiri seoses jahipiirkondade pikendamistega

Õiguskantsler on andnud oma seisukoha jahipiirkondade pikendamise protsessile. Kõneks olev kiri on seltsidele enne koosoleku toimumist tutvumiseks saadetud. Kuna kiri on suunatud Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaagentuurile, siis võeti teema teadmiseks ja leiti et mõistlik on ära oodata eelpool nimetatud asutuste seisukohad.

Koosoleku juhataja Kaido Kaasik

Koosoleku protokollija Ive Kuningas

Volinike koosoleku protokoll 15.03.2022
X